ការិយាល័យកសិ-ឧស្សាហកម្ម នៃមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តព្រះវិហារ បានចុះស្រង់កន្លែងប្រមូលទិញដំឡូងមីស្រស់ និងស្ងួត ក្នុងស្រុកគូលែន ដែលមានទីតាំងប្រមូលទិញដំឡូងមីស្រស់ និងស្ងួត សាយឡូចំនួន ១៥កន្លែង
ចេញ​ផ្សាយ ២៦ មីនា ២០២៤
78
ែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ការិយាល័យកសិ-ឧស្សាហកម្ម នៃមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តព្រះវិហារ បានចុះស្រង់កន្លែងប្រមូលទិញដំឡូងមីស្រស់ និងស្ងួត ក្នុងស្រុកគូលែន ដែលមានទីតាំងប្រមូលទិញដំឡូងមីស្រស់ និងស្ងួត សាយឡូចំនួន ១៥កន្លែង៖ - បរិមាណដំឡូងមីស្រស់ គិតពី ខែសីហា ដល់ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ មានចំនួន ២២.០៩០ តោន តំលៃ ៣០០រៀល - ៤០០រៀល ក្នុងគីឡូក្រាម សម្រាប់ដំឡូងស្រស់។ - បរិមាណដំឡូងមីស្ងួត គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ មានចំនួន ៤.០២៥ តោន តំលៃ ៧៥០រៀល - ៨៤០រៀល ក្នុងគីឡូក្រាម សម្រាប់ដំឡូងស្ងួត ។ - បរិមាណដំឡូងមីស្រស់ គិតពី ខែមករា ដល់ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ មានចំនួន ២៣.៩៦០ តោន តំលៃ ៣១០រៀល - ៤១០រៀល ក្នុងគីឡូក្រាម សម្រាប់ដំឡូងស្រស់។ - បរិមាណដំឡូងមីស្ងួត គិតពី ខែមករា ដល់ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ មានចំនួន ១០.៣៧០ តោន តំលៃ ៧៥០រៀល - ៨៤០រៀល ក្នុងគីឡូក្រាម សម្រាប់ដំឡូងស្ងួត ។
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
Flag Counter